Tento web již není aktuální, obchodní podmínky v platném znění naleznete na novém webu.

Smluvní podmínky ubytování

Smluvní podmínky ubytování v ubytovacích kapacitách

Rezervaci ubytování se provádí přes Recepci, a to písemně, telefonicky, faxem, emailem nebo vyplněním rezervačního formuláře na naší webové stránce.
Doporučujeme Klientům na rezervaci uvádět i své telefonní číslo, na kterém je možno se s Klientem v případě nutnosti spojit.
1. Rezervace akceptovaná a potvrzená Recepcí je pro obě smluvní strany závazná.
2. Pro akceptaci rezervace je Recepce oprávněna požadovat po Klientovi garanci a to platbu zálohové faktury ve výši částky na 1. noc sjednaného objemu ubytování nebo garanci platební kartou.
3. Klient je povinen uhradit zálohu v uvedené lhůtě splatnosti a zaslat Recepci doklad o provedení platby nebo na požádání uvést údaje o své platební kartě. Pokud tak Klient neučiní, není Recepce dále provedenou rezervací vázána a nemůže Klientovi garantovat objednanou kapacitu lůžek.
4. Cena za ubytování se hradí v hotovosti na Recepci Hotelu, bezhotovostně převodem na účet (na základě vystavení zálohové faktury, platbu je třeba dostatečně identifikovat celým jménem a příjmením, variabilním symbolem platby, adresou nebo rodným číslem) nebo zablokováním částky na Vašem účtu předautorizací platební karty (Z karty Klienta žádná částka odečtena nebude, karta slouží pouze pro garanci vaší závazné rezervace a bude použita pouze v případě, nastane-li situace, kdy budeme oprávněni účtovat storno poplatek). Klient je povinen zaslat pravdivé a platné informace o své platební kartě. V případě, že autorizace bude bankou odmítnuta bez udání důvodu anebo z důvodu nekrytého účtu, rezervace je neplatná. O tom Klienta informujeme během 24 hodin emailem.
5. Klient je povinen uhradit cenu za ubytování v Pensionu nebo její doplatek  při příjezdu v hotovosti. Ubytování v Hotelu je možné uhradit také platební kartou.
Ubytování v Hotelu:
1. Klient je povinen ubytovat se v den jeho nástupu do 17,00 hodin. Pozdější nástup je možný pouze po předchozí domluvě s Recepcí. V případě, že se Klient bez předchozí domluvy nebo omluvy nedostaví k nástupu do 17,00 hodin, je Recepce oprávněna obsadit jeho pokoj jinou osobou nebo požadovat po Klientovi zaplacení celé ceny za ubytování.
2. Klient je povinen v den odjezdu opustit pokoj do 10,30 hodin.

Storno podmínky:

1. Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytování ze strany Klienta.
2. Recepce se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 30 dnů před ohlášeným příjezdem.
a. Individuální hosté
Recepce je oprávněna účtovat storno poplatky u individuálních objednávek za následujících podmínek:
 písemně, e-mailem nebo faxem potvrzenou rezervaci je možno zrušit bez storno poplatku nejpozději 3 dny před příjezdem pouze písemně, e-mailem nebo faxem
 při zrušení rezervace méně než 3 dny před příjezdem nebo nenastoupení ubytování je účtováno ve výši 100% ceny za 1 noc ubytování
b. Skupinové rezervace
Recepce je oprávněna účtovat storno poplatky u skupin nad 10 osob včetně ve výši:
 Od 29 do 3 dnů před příjezdem je účtováno 100% ceny za 1 noc stornovaného objemu ubytování
 při zrušení pobytu méně než 3 dny před příjezdem, v den příjezdu nebo během pobytu je jako stornopoplatek účtováno 100% celkové ceny stornovaného objemu ubytování
3. V případě storna z důvodů neodvratitelných údálostí (úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je zákazník povinen doložit písemným dokladem Recepci nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku. V případě storna z jiných vážných důvodů je po dohodě možná změna termínu.
4. Na úhradu storno poplatku je Recepce oprávněna započíst Klientem již zaplacenou zálohovou fakturu nebo použít údaje platební karty Klienta k úhradě storno poplatku.
V Českém Krumlově dne 03.06.2011